แนวความคิดของการวางแผนการควบคุมการผลิต กลยุทธ์สินค้า กระบวนการผลิต เทคโนโลยี การบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการบริหารโครงการ การสะท้อนผลตอบกลับ การจัดการคลัง การ บริหารกำลังการผลิต การจัดหาทรัพยากร ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณภาพภายใต้การแข่งขันใน ตลาดโลก

Concepts of production planning, production controlling, product strategies, production process, technology, quality management, quality control, project management, feedback projection, storage management, capacity planning, resources acquisition, theories of supply-chain, value chain management under global market competition.