สถิติธุรกิจ เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน แนวความคิดเชิงปริมาณรวมถึงทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การสร้างและทดสอบสมมติฐาน ช่วงความเชื่อมั่น การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน สมการถดถอยเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การสร้างแบบจำลองทางสถิติ การซอฟท์แวร์ทางสถิติ

Business statistics, descriptive and inferential statistics, quantitative analysis concepts, including sampling theories, variables, creating and testing hypotheses, confidence intervals, standard normal distribution, linear and non-linear regression, correlation, modelling, statistics software application.