พัฒนาระบบความคิดอย่างเป็นระบบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการสร้างกิจกรรมการตลาดด้านการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ การสร้างเป้าหมายวัตถุประสงค์ การวางแผนการผลิต การบริหารการเงินและงบประมาณ บทบาทของทรัพยากรมนุษย์การแบ่งการทำงาน การจัดการโลจิสติกส์การนำเข้า ส่งออก อุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดงาน การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม กระบวนการทางกฎหมาย การจัดการความเสี่ยง การจัดการระบบความปลอดภัย การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการในระยะต่างๆ ก่อนการดำเนินการ ระหว่าง หลังจากการดำเนินงาน การคำนึงถึงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผลการผลิตทางการตลาด  

Developing systematic thinking, theoretical applications for producing event and leisure marketing activities in various businesses and industries, setting up goals, objectives, production planning, financial and budget management, human resource roles, work load delegation, logistics management, import and export of equipment and materials for event production, food and beverage management, legal process, risk management, systematic safety management, strategic organising event and leisure activities in various stages; before, during, after, considerations on cultural, economic, environmental, social responsibilities, marketing production assessment.