ความสามารถในการทำวิจัยทางการตลาดด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงซ้อนของทั้งสองวิธี แนวความคิดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย คำถามการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการสรุปผลเพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้โดยนัยการแก้ปัญหาอุปสรรคของการตัดสินใจทางธุรกิจ

Ability in conducting marketing research by applying quantitative, qualitative or mix methodologies, concepts of social science research, review of literatures, research design, research questions, data collection, data analysis, report of findings, conclusions for possible implications, challenges of business decision making solutions.