ประวัติภูมิหลัง วิวัฒนาการ การพิจารณาเชิงพื้นฐาน ความหลากหลายของการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ การบูรณาการดำเนินการต้อนรับ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการความเสี่ยง การตั้งเป้าหมายทั้งทางการตลาดและการเงิน ผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ การผสมผสานของการวางแผนกระบวนการปฏิบัติในการสร้างวงจรที่มองเห็นได้เป็นสายของกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน การปฏิบัติงานก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการจัดงานและสันทนาการการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคม

History, background, evolution, fundamental consideration, variety of event and leisure activities, integrating hospitality operation, food and beverage management, risk management,settingup marketing and financial goals, prospective participants, potential results, combination of planning and implementation process into a full stream of continuous procedures asa vision cycle, implementation of pre-, on-going, and post operations, quality control, quality improvement, ethics, environmental concern for benefits of both business and society.