แนวคิดนวัตกรรมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในจุดประสงค์ต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตลาดและองค์กร การศึกษาการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อระดับบุคคล องค์กรบริบทแวดล้อม ฝึกฝนในกรณีศึกษา สร้างสรรค์โครงการงานการตลาดนวัตกรรมการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

Innovation concepts, ability to create innovation in event and leisure marketing, application of information technology, advance technologies in various purposes to achieve market and Organisation needs, study of consequential estimation towards individual, corporate, environmental context, practice in case studies, creation of  innovations in event or leisure marketing projects.