การบูรณาการความรู้ทางการตลาดเข้ากับศาสตร์การบริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำธุรกิจ พื้นฐานการสร้างธุรกิจ กระบวนการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ลักษณะจำเพาะความสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงตลาด ความเป็นไปได้ งบประมาณ การบริหารการเงิน การจัดการสินค้าและบริการ การพิจารณาถึงตลาด การปฏิบัติงานตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้อกฎหมาย จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การสร้างแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในอนาคต  

Integration of marketing management knowledge with related management fields for business operation, foundation of business creation, business start-up process, characteristics, significance of entrepreneurship, market economy and feasibility analysis, budgeting, financial administration, product and service management, market considerations, marketing operation, human resources management, legal issues, ethics, environmental, social responsibilities, business plan creation,business plan presentation, managing changes for future improvement.