ความเข้าใจความสำคัญและการปรับใช้แนวความคิดของกลยุทธ์การโฆษณา สะท้อนถึงการสื่อสารการตลาดโดยรวม ลักษณะของสื่อ คุณภาพ การวิเคราะห์ การเลือกสื่อ ปัจจัยผลกระทบ เวลาที่เหมาะสม แผนงบประมาณการโฆษณา กฎหมาย จริยธรรม และการประเมินการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ  

Understanding significance, applying concepts of advertising strategies, complying with overall marketing communication, media characteristics, quality, media analysis, selection, impact factors, timing, advertising budgeting plan, regulations, ethics, effective advertising evaluation.