ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ในการบริหารค้าปลีก รวมถึงการค้าปลีกในห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ระบบการกระจายสินค้า การดำเนินงานค้าปลีก รูปแบบค้าปลีก กลยุทธ์ค้าปลีก การเลือกทำเลสถานที่ตั้งข้อควรพิจารณาในทำเลที่ตั้ง  การจัดซื้อสินค้า การจัดวางสินค้าที่มองเห็นได้ การโฆษณาที่มองเห็น การออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในร้านค้าปลีก ราคาค้าปลีก จุดขาย การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การบริการลูกค้า จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม การบริหารคุณค่าของธุรกิจค้าปลีก

Comprehension, application on retail management, including retailing in supply chain, logistics, distribution system, retail operation, retail format, retailing strategies, location selection, site consideration, product procurement, visual display, visual advertising, interior and exterior store design decoration, retail pricing, point of sales, workforce recruitment, staff training, customer service, ethics, environmental and social responsibilities, retailer equity management.