หลักการตลาด ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ในการตลาดสินค้าแฟชั่น องค์ประกอบสำคัญเพื่อลดความล้มเหลวในวงการแฟชั่น การเฝ้าสังเกตแนวโน้ม การสื่อสารผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การกำหนดราคาเพื่อความสำเร็จทางการเงิน กลยุทธ์การสื่อสารบูรณาการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมความบันเทิงต่างๆ โอกาสอื่นๆที่คาดหวังได้ การแข่งขันเชิงซ้อน การจัดการสินค้า การเป็นผู้อุปถัมภ์  ลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ประเด็นท้าทายอื่นๆ

Marketing principles, theories, applicationsin fashionable productmarketing, essentials to reduce failure in fashion circle, monitoring trend, effective new product communication, guidelines for major decisions in creative communication, pricing for financial success, integrating communication strategies for entertainment businesses and industries, opportunities outlook, complex competition, merchandising, sponsorship, copyright, interllectual property law, other challenging issues.