การแข่งขันทางการตลาดการบริการด้านการเงิน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายในการทำการตลาดการบริการด้านการเงินการจัดประเภทของตลาดการบริการด้านการเงินกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริการด้านการเงิน ประเภทของสินค้าและบริการทางด้านการเงิน การทำราคา การโฆษณา การกระจายสินค้า การแนะนำสินค้าใหม่ อุปกรณ์ทางการตลาดที่ใช้ได้จริง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการด้านการเงิน กฎหมายที่ควบคุมการตลาดการบริการด้านการเงิน การเกี่ยวข้องกันของการจัดการตลาดบริการด้านการเงินกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริการด้านการเงิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Financial services market competition, environmental analysis, challenges of marketing financial services, segmenting in financial services markets, consumer decision process in financial services, categories of financial products and services, pricing, advertising, distribution, new product introduction, practical marketing tools, customer satisfaction with financial services, regulations governing financial services marketing, information technology engagement with financial services marketing management, strategic marketing planning in financial services, implementation appraisal.