ความสำคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ และคู่แข่งขันกลยุทธ์การทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ได้ผลดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้น การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และฝึก ปฏิบัติจริง