การใช้เทคโนโลยีและปฏิบัติงานกับระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบงานด้านการบัญชี บุคคล การผลิต ปัญหาเกี่ยวกับการนำระบบการวางแผนและจัดการ ทรัพยากรองค์กรไปใช้ การจัดเตรียมองค์กรเพื่อรองรับระบบการวางแผน และจัดการทรัพยากรองค์กร การใช้ข้อมูลจากระบบการวางแผนและ จัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนปัจจัย เชิงกลยุทธ์ขององค์กร