โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดี่ยว การโปรแกรมด้วยภาษา แอสเซมบลี การเปลี่ยนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณแบบดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบระบบ

Structures and architecture of single-chip microcomputer. Assembly programing. Analog to digital conversion. Digital to analog conversion. Industrial control device interfacing. System design project.