หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ของวงจร การควบคุมการผลิตและการจ่ายกำลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้า - นิวแมติกส์ อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ - ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี การตลาดสำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC devices. Marketing of pneumatic and hydraulic components.