ความสำคัญ แนวความคิด การประยุกต์การจัดการการตลาดในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ ความแตกต่าง ของตลาดผู้บริโภคและตลาดองค์กรธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดการวิเคราะห์ตลาดองค์กร กลยุทธ์การตลาด องค์กร การวางแผนธุรกิจต่อธุรกิจ การปฏิบัติงาน การประเมินผล

Significance, concepts, application of marketing management in level of business to business, differences of consumer and corporate markets, corporate market segmentation, corporate market analysis, corporate marketing strategies, business-to-business planning, implementation, evaluation.