เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ เภสัชกรชุมชน เภสัชกรร้านยา มีศาสตร์การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อการดูแลเบื้องต้น สำหรับรักษาโรคที่พบบ่อย และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และสามารถเข้าใจบทบาทของร้านยา เภสัชกรชุมชนกับระบบสุขภาพของประเทศ