ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร์มาใช้ในการกำหนดขนาดยาและความถี่ของการใช้ยา ตลอดจนติดตามตรวจปรับระดับยาให้เหมาะสมสำหรับป่วยแต่ละราย การวัดและแปลผลระดับยาในเลือดหรือในของเหลวชีวภาพอื่นๆและการประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถี่ของการให้ยาต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา