หลักการและแนวทางความคิดขั้นมูลฐานทางการบัญชี การบันทึกข้อมูลในสมุดขั้นต้น บัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี การเปิด – ปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการซื้อขาย และกิจการอุตสาหกรรม

Fundamental principles and concepts about accounting; record in the book of original entry; ledger accounts, preparation of trial balance; adjusted trial balance; account opening-closing; preparation of financial statements of a business, trading services, and industrial activities.