หลักการตลาด ความหมาย ขอบเขตและการจำแนกประเภทของตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การพัฒนาโครงสร้าง การวิจัยตลาด การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด