การยอมรับความเข้าใจในหลักกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรต่างๆ กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเช่าซื้อ การจ้าง การซื้อ การให้กู้ยืมการค้ำประกัน จำนอง จำนำ หนังสือสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน จริยธรรมธุรกิจจรรยาบรรณใน การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

Recognition, comprehension on major business laws related to organisation activities, commercial laws, intellectual property right, electronic commerce laws, leasing, hire, purchase, loan, warrant, mortgage, pawn, promissory note, bill of exchange, business ethics, code of conduct in creating sustainable business identity for better economy, society, environment.