โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่นำมาใช้ทางเภสัชกรรม โดยเน้นระบบบริหารเวชภัณฑ์ ระบบการค้นหาเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาเกี่ยวข้องจากห้องสมุด ระบบการจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเครือข่ายใกล้เคียง และการสื่อสารทางไกล ระบบบริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลทางยาและการฝึกตอบปัญหาทางยาด้วยฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์

Data-integrated programs in pharmaceutical applications; emphasis on drug store and database fields, electronic communication, drug information systems, sources of pharmaceutical information and problem solving on computerized and database basis;including database development in pharmaceutical sciences.

หลักการและความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑ์ตามตำรายา โดยวิธีวิเคราะห์เชิงกายภาพในลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 564 131 การควบคุมคุณภาพยา 1 เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์

ยาประเภทอินทรียเภสัชสารจากสารสังเคราะห์ ประโยชน์ทางบำบัด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ของยา ความคงทน ความบริสุทธิ์ การทดสอบเอกลักษณ์ หลักการสังเคราะห์ยาประเภทนี้ เนื้อหาครอบคลุมยาประเภทที่ใช้ในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจกับหลอดเลือด

ยาประเภทอินทรียเภสัชสารจากสารสังเคราะห์ ประโยชน์ทางบำบัด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ของยา ความคงทน ความบริสุทธิ์ การทดสอบเอกลักษณ์ หลักการสังเคราะห์ยาประเภทนี้ เนื้อหาครอบคลุมยาประเภทที่ใช้ในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจกับหลอดเลือดและระบบไต

Organic pharmaceutical and medicinal compounds from synthesis, pharmaceutical therapeutics, structure-activity relationships of pharmaceuticals, stability, purity, identification, principles and techniques of pharmaceutical syntheses covering those compounds employing in neuromuscular, cardiovascular and nephrotic system.

การควบคุมคุณภาพของยาโดยเน้นความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นของการวิเคราะห์คุณภาพตามเภสัชตำรับ เทคนิคการแยกรวมถึงการทดสอบพิเศษอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์และแปลผลทางเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ตามเภสัชตำรับที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เทคนิคการแยกและโครมาโทกราฟีชนิดต่างๆ รวมถึงการทดสอบพิเศษอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์และการแปรผลทางเภสัชศาสตร์

บูรณาการของการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม และการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ สำหรับวิเคราะห์ ทดสอบเภสัชภัณฑ์ตามข้อกำหนดในตำรายา ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ